Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на:

безработица

Кой може да се регистрира в Бюрото по труда?


онлайн регистрация в бюро по труда
В дирекциите "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес могже да се регистрира и да упражнява права по реда и условията на Закона за насърчаване на заетостта всеки навършил 16 годишна възраст:

 • български гражданин;
 • гражданин на страни – членки на Европейския съюз или на други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария;
 • чужденец, с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;
 • лице, на което е предоставено право на убежище или международна закрила;
 • лице, ползващо се с правата по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците;
 • лице, за което това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;
 • лицеата - гражданин на трети държави, което е член на семейство на български граждани или граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо сътрудничество, или на Конфедерация Швейцария;
 • член на семейство чужденци, получили разрешение за дългосрочно пребиваване;
 • притежателите на синя карта на ЕС, останали без работа в рамките на три месеца или желаещи да сменят работодателя си.
Малцина обаче знаят, че не само безработните лица могат да се възползват от услугите на Агенция по заетостта. Дирекциите предлагат възможност, търсещите работа да се регистрират в една от следните групи:

 • безработни – лица, които не работят, търсят работа и имат готовност да започнат работа в 14-дневен срок от уведомяването им от ДБТ;
 • заети, които желаят да сменят работата си;
 • учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време;
 • лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, лица, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване, които не работят.

Източник: НОИ

Реклами

Харесай ни във facebook.

Още полезна информация:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.