Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на:

Стъпки за онлайн регистрация в Бюрото по труда по време на COVID19 пандемията


С цел да не се допускат струпвания на множество хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, Агенцията по заетостта съобщи, че лицата, които са останали без работа могат да се възползват от електронните услуги на агенцията, на следния линк.

Тази услуга допълва съществуващите възможности за регистрация по електронен път, които Агенцията по заетостта предлага на своите клиенти, с цел тяхното улеснение и превенция. Така те могат да получават посреднически услуги за подпомагане търсенето на работа дори и в условията на прилаганите мерки за ограничени контакти и социална дистанция.

Заявлението за регистрация се изпраща в съответното бюро по труда чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), за ползването на която се изисква лицето да се регистрира в нея и да я ползва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ. Вече писахме как можете да се сдобиете с ПИК на НОИ без да посещавате физически институцията, тук

Важно е да се отбележи, че заявлението, което се подава към бюрото по труда по електронен път, служи само за регистрация на съответното лице за ползване на посредническите услуги на Агенцията по заетостта и не води автоматично до получаване на права за обезщетения или социални помощи.

Какво е необходимо да приготвите предварително?
Регистрацията се извършва въз основа на заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и представяне на:
- документ за самоличност или документ за пребиваване;
- документи за придобито образование и/или квалификация;
- решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд;
- писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства и/или други документи в случаите, когато са необходими и данните не могат да бъдат получени по служебен път.

Преди да започнете електронно заявяване:
 
Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП). За улеснение при ползването на Системата е постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги. Предоставена е онлайн възможност за заявяване на подписи за тези, които все още нямат такъв.

За да заявите услугата:
 
  1. Изтеглете заявление за регистрация от тук.
  2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
  3. Отворете формата с Adobe Reader.
  4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
  5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
  6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формуляра.
  7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
  8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
  9. Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към дирекция "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес на търсещото работа лице.
Регистрацията се извършва в момента на подаване на заявлението-декларация.Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.