Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Упражняване на потребителските права по GDPR.

Право на достъп до личните ти данни

Имаш право да провериш дали се обработват лични данни за теб и, ако е така, ние ще предоставим достъп до тях.


Право на коригиране

Ако откриеш, че личните данни, които обработваме за теб, са неточни или неверни, имаш право да ги коригираш сам.


Право на изтриване (право “да бъдеш забравен”)

При определени обстоятелства, като например ако личните ти данни са обработени незаконно или искаш да оттеглиш твоето съгласие (ако вече си дал своето съгласие за обработка на твоите лични данни), имаш право да поискаш заличаването на тази информация.


Право на възражение срещу обработката

При определени обстоятелства, като например ако се съмняваш в същността на събиране на твоите лични данни, имаш право да подадеш възражение срещу обработването на твоята лична информация, по твое съображение.


Право на преносимост

Ако личните ти данни се обработват с автоматични средства по твое съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имаш право да поискаш да ти предоставим тези данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.


Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства, като например ако се съмняваш в точността на личните данни за теб или считаш че използваме данните ти нецелесъобразно, имаш право да поискаш да ограничим обработката им.


Право на подаване на жалба до контролен орган

Имате право да подадете жалба по отношение обработката на Вашите лични данни от администратора Нет Инфо до Комисията за зашита на личните данни. Нейните кординати са: https://www.cpdp.bg , адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518 , електронна поща: kzld@cpdp.bg