Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на:

безработица

Как можем да наемем детегледачи за сметка на държавата?


детска стая
Проект „Родители в заетост” е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и е насочен към осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на родителите на деца от 0 до 12 годишна възраст, както и осигуряване на заетост чрез трудово посредничество (за безработни и неактивни родители) като се предвижда да бъдат подкрепени общо 2250 родители.

Срокът, за който родителите могат да получат грижа за децата си е с максимална продължителност 18 месеца или до навършване на 5-годишна/ 12-годишна възраст на детето/децата.

По проекта е допустимо всички родители, които не са заети или не са самонаети да бъдат включени в дейности по трудово посредничество за срок до 4 месеца, след което трябва да бъдат насочени и включени в заетост. В случай, че и двамата родители са безработни и двамата задължително се включват в дейности по трудово посредничество и им се осигурява заетост. За детето/децата се осигурява грижа за времето, в което родителят/ите са включени в дейности по трудово посредничество.

В случай че след изтичането на 4-месечният срок, родителят/ите не са включени в заетост, грижата за детето/децата се прекратява. В случай че след изтичането на 4-месечният срок, родителят/ите са включени в заетост, грижата за детето/децата продължава в срок до 18 месеца.

Услугата „детегледач” може да се ползва:
  • до 8 часа на ден – от заети и безработни родители – в случаите, когато те се грижат сами за децата си от 0- до 5-годишна възраст вкл., т.е. децата не непосещават детски ясли, заведения и предучилищни групи;
  • до 4 часа на ден – от заети и безработни многодетни (вкл. самотни) родители – за дете/деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли, заведения, както и училище.
Право да подават заявления по проекта имат родители на деца от 0 до 12 години. Родителите, които могат да се възползват от услугата и желаят да подадат своите документи за участие, трябва да бъдат от следните групи:
  • Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;
ВАЖНО: Родители, които вече са участвали в проекта и са получили услугата „детегледач” за период до 18 месеца, не могат да бъдат включени отново в проектните дейности за отглеждане на същото дете/деца по настоящия прием.
  • Многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище. За целите на процедурата, многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 години;
ВАЖНО: Многодетните родители, които имат три или повече деца на възраст до 12 години, и на които е предоставена услугата „детегледач” до 4 часа на ден за период до 18 месеца, не могат да се възползват повторно от същия вид услуга по настоящия прием. Същите биха били допустими участници при положение, че са ползвали услугите на детегледач, назначен по проекта на пълен работен ден (8 часа) за отглеждане на дете/деца от 0- до 5-годишна възраст (вкл.) и желаят да бъдат включени в проектните дейности за предоставяне на почасова услуга в рамките на до 4 часа на ден.

  • Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или безработни лица, които са многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.
Агенцията по заетостта обръща внимание, че тези родители, които дългосрочно ползват отпуск или отсъстват от работа поради отглеждане на дете/деца от 0- до 5-годишна възраст и имат осигурено работно място (по трудово правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се лица), не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта.

Безработните родители трябва да започнат работа при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице в рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете. След като започнат работа, договорът на детегледача може да бъде удължен и така той да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.

ВАЖНО: Безработни родители, които са се възползвали вече от услугата и в рамките на 4-месечния период не са получили предложение за подходящо работно място, могат да бъдат включени повторно само за още 1 (един) допълнителен период от 4 месеца по настоящия прием.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

Заявленията за участие в програмата:
ще се разглеждат и оценяват, като приоритетно ще бъдат одобрявани заявления, подадени от:
  • Самотни родители;
  • Многодетни семейства;
  • Семейства на социални помощи;
  • Семейства от други уязвими групи (семейства, в които поне един от родителите е от група в неравностойно положение съгласно параграф 1, чл. 4а от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта).
Заявления за участие в програмата могат да се изпращат с куриер във всички бюра по труда в страната или сканирани с подпис или електронно подписани на имейла на съответната Дирекция Бюро по труда.

Подробна информация по проект „Родители в заетост” може да намерите на страницата на Агенцията по заетостта.

Реклами

Харесай ни във facebook.

Още полезна информация:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.