Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на:

ИНСТИТУЦИИ

Какво е ПИК на НОИ и защо е важно да го имаш?


keyboard
ПИК е 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код, издаван от Националния осигурителен институт (НОИ). С него лицата могат чрез рубриката “Е-услуги” на интернет страницата на института (www.noi.bg) да ползват редица електронни услуги, които са свързани с достъп до лични данни. Достъпът до е-услугите на НОИ се осъществява чрез въвеждане на ПИК и ЕГН/ЛНЧ/ЛН. За лица, които нямат ЕГН/ЛНЧ/ЛН, се въвежда служебен номер от регистъра на Националната агенция за приходите (НАП). 

Колко време ще ми отнеме издаването на ПИК?

При издаване на ПИК на място, в териториалните поделения на НОИ и всички регионални офиси, ПИК се издава на момента. Активирането му става в рамките на деня, следващ деня на неговото издаване. Услугата е безплатна.
Когато издаването на ПИК е по електронен път, удостоверението се връчва на лицето чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).


Как да получа своя ПИК?

 • ПИК можеш да получиш лично, чрез упълномощено лице или по електронен път с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). 
 • Получаването на ПИК във всяко териториално поделение на НОИ в страната става единствено срещу представянето на лична карта и без да е необходимо предварително да попълвате заявление.
 • Издаването на ПИК чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. В тези случаи се прилага копие от пълномощното, което след съпоставяне с оригинала, остава на съхранение в НОИ.
 • Изпратени по пощата документи и искания за издаване на ПИК не се обработват. Издадени удостоверения за ПИК не се изпращат по пощата.
Националният осигурителен институт предоставя възможност за подаване на искане за издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и по електронен път, за лицата, които притежават КЕП.
Услугата вече е достъпна за потребителите на услугите на институцията и се осъществява през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Чрез
системата искането за издаване на ПИК се подава към съответното териториално поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес на лицето, а издаденото удостоверение се връчва на лицето отново чрез нея. Използването на ССЕВ изисква регистрация и наличието на валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).


Каква информация ми дава ПИК?

 • Чрез ПИК получаваш защитен достъп до електронните услуги на НОИ, в които има наличие на лични данни.
 • На интернет страницата на НОИ можеш да следиш осигурителния си статус и да правиш справки за подадените за теб данни за дни в осигуряване и осигурителен доход от работодателите ти за времето от 1997 г. до момента.
 • Лицата, които са в отпуск поради временна неработоспособност, в отпуск поради бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или за осиновяване на дете до 5-годишна възраст, имат възможност да проследят дали са постъпили данните от издадените болнични листове и представените документи за изплащането на паричните обезщетения от НОИ.
 • ПИК дава възможност да следиш и проверяваш дали ти е отпуснато паричното обезщетение и дали същото е изплатено.
 • Лицата, на които предстои излизането в отпуск по майчинство могат да изчислят прогнозен размер на паричното си обезщетение за бременност и раждане.
 • Безработните лица могат да правят справки за регистрираните заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица, както и справки за изплатените обезщетения.
 • Ако ти предстои пенсиониране, може да провериш натрупания осигурителен стаж и осигурителен доход, а също така да изчислиш прогнозния размер на пенсията си.
 • С осигуряването на достъп до административните услуги на Националния осигурителен институт, ПИК дава възможност за подаване на съответните заявления без да се налага да посещаваш офисите на института.
С ПИК можеш да подаваш заявление по електронен път за извършване на редица административни услуги, както и да зададеш актуален въпрос или да подадеш сигнал или жалба чрез контактните форми. Достъпът до тях е безплатен чрез подрубриката „Административни услуги“ на интернет страницата на институцията (www.noi.bg). 

Източник: НОИ


Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.