Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Общи условия за изполване на уебсайта БГ Заплати

Използвайки БГ Заплати, ти се съгласяваш да бъдеш обвързан от долупосочените условия. Обвързването влиза в сила веднага с използване на която и да е част от уебсайта. Ако не си съгласен да бъдеш обвързан от следващите общи условия, моля, не получавай достъп, не използвай този сайт и предоставените в него информация и .

Момент на обвързване с настоящите Общи условия е моментът на отварянето на уебсайта. В този случай извършва „електронно изявление” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което безусловно декларира, че желае да ползва услугите на уебсайта, както и че се е запознал с настоящите общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва добросъвестно.


При тълкуването и прилагането на настоящите общи условия използваните по-долу термини и изрази с главни букви ще имат следното значение:

- „Злонамерени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката и нормите на авторското и сродните права, или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), генериране на прекалено висок изкуствен трафик, за да се наруши работата на сайта и да се попречи на други потребители да го използват (FLOOD); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или повреждане, саботаж или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне” или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите за собствена облага или добиване на информация (HACK); смущаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление, административно нарушение или непозволено увреждане по българското законодателство или по законодателството на друга държава.

- „Линк“ е визуализиран на съответната Интернет страница електронен адрес, пренасочващ потребителя към същия уебсайт или към други уебсайтове в глобалната мрежа чрез „кликване” върху него.

- „Общи условия“ са всички условия и клаузи, изброени в секцията „Общи условия за ползване на уебсайта БГ Заплати.“

- „Потребител“ e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва yебсайта и yслугите, предоставяни чрез уебсайта.

- „Регистрант“ е лицето, на чието име е регистриран домейнът БГ Заплати съгласно общите условия за регистрация и поддръжка на домейни в областта .com на съответния домейн провайдър. За повече информация се свържете с нас.

- „Уебсайт“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес БГ Заплати, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

- „Услуги“ са предоставяните на на уебсайта БГ Заплати информационни ресурси и продукти, в това число база данни, новини, публикации, графични и текстови материали, фотографски снимки, видео изображения и др.


Потребителят на уебсайта безусловно се задължава при ползването му:

- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, етиката и добрите нрави;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

- да уведомява незабавно БГ Заплати за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

да не извършва злонамерени действия.

Достъпът на потребителя ще бъде незабавно прекратен при наличие на данни за нарушаване, на която и да е от клаузите на Общите условия или извършване от потребителя на Злонамерени действия.


ПРАВА ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА

Всички компоненти на съдържанието на уебсайта, включително, но без ограничение до текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми, бази данни и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права или на други закони, регламентиращи правото на интелектуална собственост, и са притежание на и/или на трети лица. Всяко разпространение, ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без предварително писмено съгласие на регистранта или на съответните носители на права е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства.

услугите, предоставяни от уебсайта, са предназначени изключително за лично ползване, като потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин публикуваните на yебсайта материали, както и да копира или принтира от тях повече, отколкото разумно е необходимо за задоволяване на личните му нужди. Задължително е запазването на всички надписи върху съдържанието на yебсайта, свързани с авторски и други права на собственост.

В случай че елементи или материали от уебсайта бъдат запаметени на компютъра на потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, той е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на регистранта и/или на третите лица.

При нарушение на правата на интелектуална собственост върху съдържанието, елементите и ресурсите на уебсайта потребителят дължи на регистранта неустойка в размер на 2000 (две хиляда) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава регистранта и/или третите засегнати лица от правото да претендират обезщетение за по-големи вреди над размера на неустойката, както и да защитят правата си чрез всички законови средства.


ОТГОВОРНОСТ

Регистрантът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на услугите в резултат на експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Регистрантът не носи отговорност, ако потребителя бъде засегнат от компютърни вируси или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи при използването на уебсайта.

Регистрантът не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, достъпът до които се осъществява чрез , публикувани в уебсайта, както и за последиците, които могат да произтекат за потребителя във връзка с тяхното ползване, съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тeзи сайтове.

Регистрантът се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, нито че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

Уебсайтът съдържа преводи на материали, които са дело на трети лица (различни от авторите на съответните материали), за чиято точност и коректност Регистрантът не носи отговорност.

Регистрантът има право по своя преценка да прекратява предоставянето и без предизвестие да прекратява временно достъпа до уебсайта с цел изменение на неговото съдържание, както и да прекратява изцяло предоставянето на услугите.

Потребителят носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа до и ползването на Уебсайта.

Потребителят е длъжен да обезщети регистранта за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил или е допуснал да бъде нарушено право на интелектуална собственост или друго право в уебсайта.


ЛИЧНИ ДАННИ

Уебсайтът съхранява IP адреси, които са извършили злонамерени действия на него, с цел да ги блокира и защити легитимния интерес на регистранта да поддържа уебсайта си и да защити другите потребители от съответните злонамерени действия.

ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно по всяко време и без предварително известяване от регистранта, като задължение на потребителя е периодично да следи за евентуални промени. Използването на уебсайта или която и да е част от него след датата на извършване на промяната ще се счита за приемане на актуализираните или променени условия, които влизат в сила с публикуването им на уебсайта.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

В случай че някоя от клаузите по настоящите общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на общите условия в тяхна цялост. Недействителната клауза ще бъде автоматично заменена от повелителните норми на закона или установената практика, като потребителят продължава да бъде обвързан от oбщите условия.

По всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото Законодателство на Република България.

Всички спорове, отнасящи се до тези условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.