Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на: | Последно актуализирана на:

Родители в неплатен отпуск с деца до 14 години могат да получат приоритетно еднократна помощ в размер на 375 лв.


child with a teddy bear toy
Във връзка с удължаването на срока на извънредното положение и нарастващия брой семейства с деца, затруднени да задоволят своите здравни, комунално-битови или други жизненоважни потребности поради излизането в неплатен отпуск на родителите, се отпуска еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) в максимален размер, в рамките на бюджета на Агенцията за социално подпомагане за 2020 г.

Предвидено е от тази възможност да се възползват семейства с деца до 14-годишна възраст. Условията за кандидатстване са:
  • към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, да е изразходвал целият си платен годишен отпуск и/или да няма право на такъв (например ако е подписал трудов договор непосредствено преди обявеното извънредно положение);
  • към момента на кандидатстване родителите/или поне единия да е в неплатен отпуск от минимум общо 20 работни дни поради невъзможност за осигуряване от работодателя извършване на дистанционна работа от вкъщи, независимо от началната дата на започване на отпуска, тоест вече сте използвали полагащите се дни платен отпуск за съответния месец и поне от 20 дни се налага да сте в неплатен.
  • преди ползването на неплатен отпуск сте имали доход до 610 лв. на член от семейството.; 
  • семейството да не получава доходи от наеми, рента, аренда, услуги или допълнителни трудови възнаграждения;
  • не сте получавали друга еднократна помощ през 2020 г.;
  • единия или двамата родители да не са включени в схемата 60/40;
  • двамата родители или родителят, отглеждащ сам дете, трябва да са били осигурявани през последните 6 месеца (осигуровките трябва да са реално внесени от работодателя), освен ако не сте останали без работа и без никакви доходи заради кризата;
  • детето/децата от семейството трябва да са посещавали детска градина или училище преди 13 март 2020 г.
По тази мярка могат да кандидатствате и ако сте:
  • сте самотен родител или двамата родители сте останали без работа; 
  • семейства, в които единия или двамата родители са останали без работа и без доходи заради пандемията COVID-19 и нямат право на обезщетение за безработица.
Кандидатстването за отпускане на еднократната помощ стартира от 14 април 2020 г. 

Заявления могат да се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, по пощата с известие за доставяне и на ao@asp.government.bg

Източник: Агенция за социално подпомагане


Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.