Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на:

От днес стартира програма „Заетост за теб“


woman working on a laptop
 
От днес стартира изпълнението на проект „Заетост за теб”, който се реализира от Агенция по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Предвижда се проектът да осигури заетост на 70 000 безработни лица, в т. ч. такива, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавирусa COVID-19.

Проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. От една страна това ще спомогне за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията, а от друга – ще се осигури превенция от изпадане в продължителна безработица на регистрираните в бюрата по труда лица.

Формата за кандидатсване е отворена за всички работодатели от страната, желаещи да се включат в проект „Заетост за теб” до изчерпване на финансовият ресурс. Желаещите могат да подават своите заявки по електронен път на официалната страница на Агенцията по заетостта.

Класирането на работодателите ще се осъществи на принципа „първи по време, първи по право”, като заявки ще се одобряват до достигане на определената квота – националната за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации” и квотата по общини за останалите сектори. Във втория случай (за квотата по общини), при наличие на остатъчен финансов ресурс от определения за дадената област, същият ще се преразпредели към друга област.

Проектът предвижда наемане на лицата от целевите групи на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 3 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от подкрепените лица за период, равен на периода на субсидираната заетост. Целева група по проекта са безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, като същите не следва да са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя.

Допустими за подкрепа са следните работодатели:
 • регистрирани по ТЗ и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ;
 • регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • регистрирани по Закона за народните читалища.
Mаксимален брой на заявени работни места, за които може да кандидатства работодател със списъчен състав на персонала към 29.02.2020 г.:
 • до 10 души се допуска да наеме до 2 лица;
 • до 50 души се допуска да наеме до 10 лица;
 • до 250 души се допуска да наеме до 30 лица;
 • над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 60 лица.
За работодатели от сектори „Хотелиерство и ресторантьорство" и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ се предвижда въвеждането на отделен квотен принцип, определящ максималния брой на заявените работни места, както следва:
 • до 10 души се допуска да наеме до 2 лица;
 • до 50 души се допуска да наеме до 10 лица;
 • до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;
 • над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.
На работодателите, които осигурят заетост по Проекта, ще бъдат покрити разходите за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната, както и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателите, начислени на база минималната работна заплата. Максималният размер на финансовата помощ по Проекта е в размер на левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166 лв. съгласно Регламент 1407/2013, публикуван в Официален вестник на ЕС от 20.12.2013 г.

На официалната страница на Агенцията по заетостта ще се публикува квотното разпределение на финансовите ресурси съгласно изискванията на проекта, а впоследствие регулярно – одобрените и неодобрените работодатели и резервен списък.

Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта, както и на информационните табла в бюрата по труда в страната. 

Източник: АЗ

Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.