Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на: | Последно актуализирана на:

Нова рамка за държавната помощ с европейски пари срещу COVID-19!


На 19.03.2020 г. Европейската Комисия прие временна мярка за държавната помощ, която позволява държавите членки на ЕС да подпомогнат засегнатите от COVID-19 бизнеси. Тази възможност включва мерки, приложими за всички предприятия, във връзка със субсидии за заплатите, спиране на плащането на корпоративния данък и данъка върху добавената стойност или на социалноосигурителните вноски, или финансова подкрепа, предоставяна директно на потребителите за отменени услуги или билети, които не се възстановяват от съответните оператори.


Помощта ще е под формата на преки безвъзмездни средства, подлежащи на връщане авансови средства или данъчни предимства. Освен съществуващите възможности за държавна помощ за предприятията, изправени пред внезапен недостиг или дори липса на ликвидност поради извънредното положение в момента, ЕК ще допълва тази държавна помощ, при условие че са изпълнени всички условия, които следват:

- помощта не надхвърля 800 000 EUR на предприятие под формата на преки безвъзмездни средства, подлежащи на връщане авансови средства, данъчни предимства или предимства по отношение на плащанията; всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т.e. преди приспадането на данъци или други такси;

- помощта е предоставена въз основа на схема с прогнозен бюджет;

- помощта може да бъде предоставяна на предприятия, които не са били в затруднение към 31 декември 2019 г.; тя може да бъде предоставяна на предприятия, които не са в затруднение, и/или на предприятия, които не са били в затруднение към 31 декември 2019 г., но са изпитвали затруднения или са изпаднали в затруднение след това вследствие на епидемичния взрив от COVID-19;

- помощта е предоставена не по-късно от 31 декември 2020 г;

- помощта, предоставена на предприятия, преработващи и търгуващи със селскостопански продукти, е обвързана с условието да не бъде частично или изцяло прехвърлена на първичните производители и не е определена въз основа на цената или количеството на продуктите, закупени от първичните производители или пуснати на пазара от съответните предприятия.


За секторите на селското стопанство, рибарството и аквакултурите освен горепосочените  изисквания, в допълнение се прилагат и следните специфични условия:

- помощта не надхвърля 120 000 EUR на предприятие, извършващо дейност в сектора на рибарството и аквакултурите, или 100 000 EUR на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти; всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, тоест преди облагането с данъци или други такси;

-  помощ за предприятия, извършващи дейност в първичното производство на селскостопански продукти не трябва да се фиксира на основата на цената или количеството продукти, пуснати на пазара;

- помощ за предприятия, осъществяващи дейност в рибарството и аквакултурите, не засяга никоя от категориите помощ, посочени в член 1, параграф 1, букви от а) до к) от Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията;


Временната рамка позволява на държавите членки да гарантират, че всички видове предприятия имат достъп до достатъчно ликвидност, както и да не позволят на икономическата дейност да спира по време на епидемичния взрив от корона вирус и след него.


Целият текст на съобщението на ЕК във връзка с временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, е достъпна тук.


Източник: съобщение на Европейска комисия


Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.