Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Каталог на професиите

с трудова характеристика

  • {{error}}

според НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ

К - клас ПК - подклас Г - група ЕГ - единична група

    К ПРОФЕСИИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ К РЪКОВОДИТЕЛИ К СПЕЦИАЛИСТИ К ТЕХНИЦИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ К ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ К ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ТЪРГОВИЯТА И ОХРАНАТА К КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, ЛОВНОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО К КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ К МАШИННИ ОПЕРАТОРИ И МОНТАЖНИЦИ К ПРОФЕСИИ, НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ